S Pavlem Konečným o přepravě nebezpečných nákladů

ADR není jen oranžová cedulka na autech. Přepravy nebezpečných věcí po silnici reguluje Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla v roce 2021 novelizována. Na dotazy odpovídal Pavel Konečný, lektor školení řidičů a bezpečnostní poradce ADR ze společnosti M KONZULT s.r.o.

Pojem nebezpečné věci zní abstraktně, co si pod ním můžeme představit?

Velmi zjednodušeně všechno, co je nebezpečné tak, že může ohrozit zdraví lidí a poškodit životní prostředí. Pokud se rozhlédnete po své domácnosti, mnoho takových věcí najdete i doma: zábavní pyrotechniku, kterou jste odpalovali na Silvestra (výbušné látky), autokosmetiku ve sprejích (nádoby s plynem pod tlakem), nemrznoucí směsi do ostřikovačů (hořlavá kapalina), autobaterie (elektrolyt je žíravou látkou), baterie v telefonech (Li-Pol baterie) a mnoho jiných. Všechny tyto věci se od výrobce k Vám musí nějak dopravit, a proto je nutné požadavky ADR dodržet.

Koho se požadavky ADR týkají?

Jednoduše řečeno všech. Myslím všech účastníků přepravy, těmi jsou odesílatelé (výrobní, dopravní obchodní aj. společnosti), dopravci ale i příjemci těchto věcí. V ADR je mnoho výjimek, takže v některých případech není nutné tyto požadavky uplatňovat, ale obecně musí být řidiči a všechny osoby, které se podílejí na přepravě (nakládka, doprava, vykládka, balení aj.), příslušně proškoleny.

Řidiči tedy musí být školeni, je školení náročné?

Školení je náročné spíše pro lektora, pro řidiče je náročná hlavně zkouška. Pokud na silnici potkáte vozidlo, na kterém uvidíte obdélníkovou oranžovou tabulku, pak řidič prošel třídenním školením pro řidiče ADR. Následně řidiče zkušební komisař, kterého pověřuje Ministerstvo dopravy, přezkouší písemným testem. Rád bych podotkl, že zkušební otázky nejsou veřejné a řidič ani lektor jejich přesné znění nezná. Řidič nemůže používat prakticky žádné pomůcky, na vše musí odpovídat samostatně. I přesto, že je se jedná o odborné školení, lektor musí řidiče zajmout, aby po celé tři dny udržel jejich pozornost a řidiči u zkoušky následně uspěli. 

Je vyžadován nějaký dohled nad přepravami?

Ano, každý podnik, který přepravuje nebezpečné věci, musí jmenovat bezpečnostního poradce ADR (DGSA-ADR), což je fyzická osoba, která má složené zkoušky o odborné způsobilosti. Pokud mohu rozebrat pojem přeprava, tak tato povinnost se týká odesílatelů (mnohdy “jen” obchodních firem, výrobců, samozřejmě logistických společností), dopravců ale i čistých příjemců. Škála firem je obrovská a pokud mohu vypíchnout obor, který byste nečekali, pak třeba potravinářské firmy. Vyrábějí sice potraviny, řekněme tedy bezpečné věci, ale pro svou výrobu mnohdy přijímají z cisteren potravinářské plyny - například dusík, musí tedy jmenovat bezpečnostního poradce ADR. Naše společnost zajišťuje činnost externího bezpečnostního poradce ADR pro mnoho firem v České republice a na Slovensku. Bezpečnostního poradce ADR si tedy lze i najmout.

Mnoho lidí o ADR nemá vůbec žádný pojem, proč je tomu tak?

Toto nemohu posoudit, ale v autoškole by stačil blok, který by trval 2 minuty. V něm by se stihlo informovat o tom, co znamená oranžová tabulka na vozidlech a čeho se týká. Je to mimochodem prvotní informace pro hasiče, kteří jedou k zásahu k nabouranému vozidlu. Pokud je vozidlo takto označené, rozhodně nepřijedou až k němu, ale zastaví v bezpečné vzdálenosti a zbytek dojdou. Na to, že ADR platí na našem území od roku 1987, je informovanost bohužel malá.

Jsou nějaké trendy, které vaším oborem hýbou?

V pravidelných dvouletých intervalech je ADR novelizována. Kromě toho, že se aktualizují normy, zohledňuje se technický pokrok, tak se ještě harmonizuje se souvisejícími předpisy pro leteckou, námořní a drážní přepravu. Ty jsou totiž odlišné a mnohdy významně. Co ale stojí za zmínku jsou Li-Pol baterie. Najdete je prakticky ve veškeré elektronice. Nepříjemnou vlastností těchto baterií je jejich možnost zahoření (při nárazu, poškození, neodborném použití aj.). Hlavně ale prakticky není možné je uhasit. Musíte je prostě nechat dohořet. Na youtube.com najdete mnoho případů hořících elektrokol, v roce 2020 došlo v servisu u Prahy k požáru nového vozidla s plug-in  pohonem, které shořelo celé. Zásilka mobilních telefonů je taktéž klasifikována jako nebezpečné zboží. Obecně se tedy neustále zpřesňují požadavky na přepravy baterií. 

Mluvíte o požadavcích na přepravu, ale co přepravy pro soukromou potřebu?

Dohoda ADR se nevztahuje na přepravy soukromými osobami. Pokud si tedy v hobbymarketu zakoupíte akušroubovák s Li-Pol baterií, plechovku barvy a ředidla, požadavky ADR se na Vás nevztahují. Jen pozor, že i pro soukromé osoby jsou stanoveny limity, ty se týkají hořlavých kapalin (pohonné hmoty, barvy, ředidla atd), kdy soukromá osoba může přepravovat max. 60 litrů v nádobě a celkové množství nesmí překročit 240 litrů. 

Obecné povědomí o vašem oboru ale nebude velké. Je to tak?

Povědomí lidí v dopravě je samozřejmě podstatně vyšší než v běžné populaci. Co ale veřejnosti utkví v paměti jsou samozřejmě nehody. Málokdo v médiích nezachytil děsivý výbuch skladu v bejrútském přístavu v roce 2020. Výbuchu předcházel požár sousedního skladu zábavní pyrotechniky, jehož zvýšená teplota způsobila onen výbuch sousedního skladu, kde bylo uskladněno necelých 3000 tun zabaveného hnojiva. Toto, poměrně běžné hnojivo, obsahuje  ale dusičnan amonný, dle ADR látku podporující hoření. Toto hnojivo se samozřejmě běžně skladuje a přepravuje i na našem území. Z pohledu ADR se nejedná o nijak zvlášť rizikovou přepravu. 

Tím jste moc lidí neuklidnil.

Vezmete-li statiky, které zohledňují počet nehod při přepravách ADR, čísla naštěstí nejsou vysoká. Doufám, že největší podíl na tomto stavu má zodpovědnost účastníků přepravy, ke které snad přispíváme naší činností, zejména činností bezpečnostního poradce ADR a školením řidičů a dalších podílejících se osob.

Jak je to s dodržování ADR v České republice?

Obecně jsou požadavky ADR v České republice dodržovány a to jak odesílateli, kteří jsou odpovědní za označení kusů, tak i dopravci dodržují požadavky na označení dopravních jednotek. Je samozřejmě mnoho subjektů, které ač s nebezpečnými věcmi nakládají, nemají ponětí o existenci nějakých požadavků na přepravu. Vše samozřejmě souvisí s četností kontrol, kterých se v České republice ročně neprovede mnoho.

Co vlastně znamená zkratka ADR?

Zkratka vychází z pro mě těžko vyslovitelné věty “L'Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, ale klíčová slova jsou dohoda, nebezpečí a silnice. Dohoda ADR tedy řeší to, jak přepravit nezbezpečné věci tak, aby to bylo bezpečné. Přepravovat nebezpečné musíme, potřebujeme je. Snahou je ale minimalizovat ohrožení zdraví osob a poškození životního prostředí.

Bezpečnosnostní poradce, to zní jak člen ostrahy.

Bohužel ano, ADR vychází v angličtině, následně je jako mezinárodní smlouva překládána do češtiny. Angličtina rozlišuje pojmy safety a security, ale čeština má jeden pojem a to bezpečnost. Mimochodem, zkoušky pro získání odborné způsobilosti bezpečnostní poradce ADR jsou velmi náročné, vždyť kompletní ADR má 1277 stran textu a stejně jako u řidičů otázky nejsou veřejné. Zkouška se skládá před komisí Ministerstva dopravy a úspěšnost nedosahuje ani 50%. Jsme jednou z pověřených organizací pro školení bezpečnostních poradců ADR, vychováváme si tak svou konkurenci. 
 

Ing. Pavel Konečný
lektor školení řidičů a bezpečnostní poradce ADR
M KONZULT s.r.o.